Privacybeleid WL BNL

FEB 2021

Inleiding
Waterlogic respecteert uw privacy en hecht eraan uw persoonsgegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen als u onze websites bezoekt, als u op een vacature binnen Waterlogic solliciteert, of die we anderszins rechtstreeks van u of een derde verkrijgen in het kader van (de verkoop van) onze producten of diensten. Ook beschrijft dit Privacybeleid hoe we deze persoonsgegevens verwerken, de gevallen waarin we uw persoonsgegevens delen en hoe u uw wettelijke rechten kunt uitoefenen.

Onze website, producten en diensten zijn niet voor kinderen bedoeld en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens met betrekking tot kinderen.

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid, betekent de term “persoonsgegevens” alle informatie waarmee u geïdentificeerd wordt of waarmee het mogelijk is om u in combinatie met andere informatie te identificeren.

 

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen, u dient dit beleid dan ook regelmatig na te zien. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2021.

1. Belangrijke informatie en wie wij zijn

Over ons

Waterlogic bestaat uit verschillende rechtspersonen Dit Privacybeleid is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Waterlogic Holdings Limited en haar dochtermaatschappijen (samen: de “Waterlogic Group”)  Indien we in dit Privacybeleid “Waterlogic”, “wij”, “ons” of “onze” gebruiken dan verwijzen we naar het bedrijf binnen de Waterlogic Group die als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Waterlogic Holdings Limited is bijvoorbeeld de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de website.

 

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

Onze contactgegevens

Volledige naam van rechtspersoon: Watercompany BV

Ten attentie van:

E-mailadres:

Nadia Kadi, Marketing Manager Benelux

[email protected]

 

Postadres:

Argon 37

4751 XC  Oud Gastel

The Netherlands

2. De gegevens die we over u verzamelen

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken of overdragen, afhankelijk van ons gebruiksdoeleinde. We hebben deze persoonsgegevens als volgt gecategoriseerd:

 • Identiteit inclusief voornaam, achternaam, titel.
 • Contactgegevens inclusief zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummers.
 • Financiële gegevens inclusief bankrekening en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens inclusief gegevens over betalingen van en aan u en andere gegevens over producten en diensten die u van ons afgenomen heeft inclusief het type kaart dat voor een bepaalde transactie gebruikt werd (maar geen andere kaartgegevens).
 • Technische- en verbruiksgegevens inclusief informatie over hoe u toegang heeft tot onze websites en deze gebruikt, zoals uw internet protocol (IP) adres, uw logingegevens, browsertype en -versie, tijdszone-instelling en locatie, soorten browser plugins en versies, besturingssystemen en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot onze websites, de pagina’s die u op onze websites bezoekt en de linken die u erop gevolgd heeft.
 • Profielgegevens inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord, de door u verrichte aankopen en bestellingen, uw functietitel, uw werkgever, uw interesses in onze producten en diensten, voorkeuren, feedback en antwoorden voor enquêtes.
 • Tewerkstellingsgegevens inclusief uw huidige en voorafgaande werkervaring, diploma’s, vaardigheden, interesses en alle andere relevante informatie die u bij een sollicitatie op een functie bij Waterlogic heeft verstrekt.
 • Marketing- en communicatiegegevens inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en uw cookie- en communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen ook Samengevoegde Gegevens zoals statistische of demografische gegevens, voor allerlei doeleinden. Samengevoegde Gegevens kunnen afgeleid worden van uw persoonsgegevens maar onder privacywetgeving niet als persoonsgegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet prijsgeven. Bijvoorbeeld, we kunnen uw Technische Gegevens samenvoegen met technische gegevens van andere gebruikers om het percentage gebruikers te berekenen dat een specifieke websitefunctie gebruikt. Dit percentage gebruikers is dan een Samengevoegd Gegeven. Overigens zullen we, als we de Samengevoegde Gegevens met uw persoonsgegevens combineren of verbinden, zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, deze gecombineerde gegevens weer als persoonsgegevens behandelen en zullen ze in overeenstemming met dit Privacybeleid en de relevante wet- en regelgeving verwerkt worden.

Wij verzamelen geen Speciale Categorieën van Persoonsgegevens over u (met inbegrip van persoonsgegevens betreffende uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische opvattingen, seksleven, seksuele oriëntatie, politieke meningen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). We verzamelen in beginsel evenmin informatie over criminele antecedenten en overtredingen; mochten wij dit in het kader van een sollicitatieprocedure toch noodzakelijk achten, dan zullen wij hierover vooraf contact met u opnemen.

3. Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, te weten::

 • Rechtstreekse interacties. U kunt ons uw persoonsgegevens in persoon geven, of door formulieren in te vullen, of door met ons per post, e-mail, sociale media, telefonisch of op andere wijze te corresponderen. Hieronder vallen persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • een profiel op onze websites aanmaakt;
  • om onze producten of diensten verzoekt of deze bestelt of aanschaft;
  • contact heeft met een van onze werknemers of een callcenter;
  • aan een evenement deelneemt dat wij georganiseerd hebben;
  • een formulier op onze website invult waarin u ons verzoekt om contact met u op te nemen;
  • zich abonneert op onze nieuwsbrieven;
  • verzoekt om u marketingmateriaal toe te sturen;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête;
  • solliciteert op een functie binnen Waterlogic; of
  • een klacht indient of ons feedback geeft.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als u contact met ons heeft via onze website kunnen wij automatisch Technische Gegevens over uw apparatuur, surfgedrag en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door cookies en andere soortgelijke technologieën te gebruiken. We kunnen ook Technische Gegevens over u verzamelen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies.
 • Derden of openbaar toegankelijke bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden zoals hieronder aangegeven:
  • Technische Gegevens van de volgende partijen:                                                                                                                                                          (a) aanbieders van analysegegevens;                                                                                                                                                                                  (b) advertentienetwerken; en                                                                                                                                                                                              (c) aanbieders van zoekinformatie.
  • Identiteits- en Contactgegevens van databrokers.
  • Identiteits- en Contactgegevens van openbaar toegankelijke bronnen zoals het handelsregister.
  • Tewerkstellings-, Identiteits- en Contactgegevens van externe recruitmentbureaus.

4. Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dit ons toestaat. Wij baseren ons gebruik van uw persoonsgegevens op een van de volgende wettelijke grondslagen, afhankelijk van het doeleinde:

 • Wanneer het noodzakelijk is in het kader van onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en wij overwogen hebben dat uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan onze belangen of die van de desbetreffende derde. Bijvoorbeeld voor het beheer van onze klantrelaties, netwerkbeveiliging, ter voorkoming van fraude of voor bepaalde marketingdoeleinden.
 • Wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een verplichting die voortvloeit uit wet- of regelgeving de op ons van toepassing is. Bijvoorbeeld om onze administratie bij te houden.
 • Wanneer het noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren, of om op uw verzoek voor het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld voor het verwerken van een bestelling. Indien u de benodigde persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij u het overeengekomen product of dienst niet, niet tijdig of niet volledig leveren.
 • Wanneer u hiervoor uw toestemming heeft gegevens. Bijvoorbeeld voor bepaalde marketingdoeleinden die wij niet kunnen baseren op ons gerechtvaardigd belang. In het algemeen gaan we niet van toestemming uit als wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer wij het gebruik van uw gegevens wel op toestemming baseren, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment kosteloos intrekken. Wij zullen het gebruik van de persoonsgegevens dat wij op deze grondslag baseren dan beëindigen.

 Doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

We hebben hieronder in tabelvorm een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en wat hiervoor de wettelijke grondslag is. We hebben ook, waar nodig, onze rechtmatige belangen aangegeven.

Let op dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken voor meerdere wettelijke grondslagen, afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor we uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u informatie wilt over de specifieke wettelijke grondslag die we hanteren om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer er meer dan één grondslag in de tabel hieronder staat aangegeven.

 

Doeleinde/Activiteit Type persoonsgegevens Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief grondslag voor rechtmatig belang
Het beheer van onze relatie met u en uw bedrijf met inbegrip van:
(a) Verwerken en leveren van bestellingen;
(b) Betalingen, vergoedingen en heffingen beheren;
(c) Innen en vorderen van aan ons verschuldigde vergoedingen;
(d) Uw vragen en klachten in behandeling nemen;
(e) U vragen om een recensie te schrijven of een enquête in te vullen;
(f) Het beheren van uw marketingvoorkeuren.
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Transactie
(e) Profiel
(f) Marketing en Communicatie
(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor het beheer en verbeteren van onze klantrelaties en, om schulden te vorderen)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals onze administratieverplichting.

(c) Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst (om in staat te zijn om onze producten en diensten te leveren)

Om ons bedrijf en onze websites te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, data-analyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en datahosting) (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch en Verbruik
(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (voor onze bedrijfsvoering, , netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of herstructurering van de groep)

(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, inclusief de AVG

(c) Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst (leveren van administratie- en IT-diensten)

Om u van nieuwsbrieven, marketingmateriaal, relevante websitecontent en advertenties te voorzien, om u te bellen voor marketingdoeleinden,  en om de effectiviteit van de advertenties die we u laten zien te meten en te begrijpen (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Marketing en Communicatie
(d) Technisch en Verbruik
(e) Profiel
(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, ze te ontwikkelen, onze activiteiten te ontwikkelen en als uitgangspunt voor onze marketingstrategie)
(b) toestemming
Om data-analysegegevens te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen te verbeteren en ter voorkoming van fraude (a) Technisch en Verbruik (a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om klantentypen te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden, onze activiteiten te ontwikkelen, als uitgangspunt voor onze marketingstrategie en fraudepreventie)
(b) Toestemming
Om voor u suggesties en aanbevelingen te maken over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn, waaronder door middel van personalisatie (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch en Verbruik
(d) Profiel
(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om relevante producten en diensten aan te kunnen bieden)
(b) Toestemming
Om uw sollicitatie voor een functie bij Waterlogic te verwerken (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Tewerkstelling
(a) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om uw sollicitatie voor een functie bij Waterlogic in overweging te nemen)
(b) Uitvoering van maatregelen in verband met een verzoek om een arbeidsovereenkomst met u af te sluiten

 

Marketing

We streven er naar om u keuzes te bieden met betrekking tot marketing en advertenties.

Wij benaderen u alleen voor marketingdoeleinden als u uw gegevens voor dit doel heeft verstrekt (aan ons of aan een derde partij waarvan wij deze gegevens kopen), als u goederen of diensten bij ons gekocht heeft, of als u ons uw gegevens mede voor marketingdoeleinden heeft doorgegeven bij het deelnemen aan een wedstrijd of bij opgave voor een promotie, steeds overeenkomstig toepasselijke wetgeving.

U kunt ons of derden te allen tijde vragen om te stoppen met het u toesturen van marketingberichten door de afmeldlinken te volgen op marketingberichten die u ontvangt of door contact met ons opnemen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (samen: “cookies”). Bepaalde cookies zullen wij alleen met uw toestemming plaatsen en uitlezen. Onze website gebruikt cookies om u te kunnen onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden als u onze website bezoekt en maakt het tevens mogelijk om onze site te verbeteren. Afhankelijk van uw cookievoorkeuren kunnen wij dergelijke cookies ook gebruiken om u over het internet te volgen en u gerichte advertenties te laten zien op websites van derden en sociale mediaplatformen op basis van uw voorkeuren en vermoedelijke interesses.

Naast de mogelijkheden die onze website u biedt om uw cookievoorkeuren aan te geven, kunt u  uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u een waarschuwing te geven wanneer een website cookies plaatst of gebruikt. Als u cookies uitzet of weigert, wees er dan op bedacht dat sommige delen van deze website niet langer meer toegankelijk kunnen zijn of niet meer naar behoren kunnen functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en het beheren van uw voorkeuren, zie www.waterlogic.nl/cookies-policy/.

Links, (social) plugins en applicaties derden

Onze websites kunnen linken bevatten naar websites, (social) plugins en applicaties van derden. Door op die linken te klikken of die verbindingen mogelijk te maken kunnen derden in staat gesteld worden om gegevens over u te verzamelen en te delen. Wij hebben geen controle over gebruik van uw persoonsgegevens door derden en we zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaring. Wij raden u aan om voor het gebruik van (social)plugins of applications van derden of bij het verlaten van onze website het privacybeleid van de derde te lezen.

5. Vrijgave van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen voor de relevante doeleinden die in paragraaf 4 hierboven omschreven zijn:

 • Andere bedrijven in de Waterlogic Group.
 • Onze externe dienstverleners die namens ons taken uitvoeren in verband met onze bedrijfsvoering zoals IT-dienstverleners en systeembeheerders, derden die data hosten en beheren, onze producten en diensten aanbieden, namens ons de antecedenten en referenties controleren van kandidaten etc.
 • Professionele adviseurs inclusief advocaten, bankiers, accountants, voor het leveren van consultancy-, bankier-, juridische-, verzekerings- en accountancydiensten aan ons.
 • Onze externe advertentiepartners om voor u op websites van derden producten te adverteren die aangepast zijn aan uw voorkeuren en vermoedelijke interesses.
 • Onze externe partners voor analysegegevens om websiteverkeer te analyseren en de behoeften van klanten en trends te begrijpen.
 • Derden indien we dit wettelijk verplicht zijn, of indien we van mening zijn dat een dergelijke verstrekking noodzakelijk is om: (a) in te gaan op een verzoek van de overheid of toezichthouder; (b) in overeenstemming met rechtsvereisten of juridische procedures; (c) beschermen of verdedigen van onze wettelijke rechten of eigendom, onze websites of klantengegevens.
 • Derden waarmee we ervoor kiezen om aan hen onderdelen van ons bedrijf of activa te verkopen, over te dragen of te fuseren. We kunnen tevens opteren om andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Als er een verandering voor ons bedrijf voordoet, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als omschreven in dit Privacybeleid.

We verzoeken alle derden om de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren en deze in overeenstemming met de privacywet te verwerken. We laten externe dienstverleners die uw persoonsgegevens voor ons verwerken deze gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken, en laten hen alleen uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden verwerken en in overeenstemming met onze instructies.

6. Internationale doorgifte

Deze paragraaf is van toepassing als u in de Europese Unie gevestigd bent.

We kunnen uw persoonsgegevens binnen de Waterlogic Group delen. Waterlogic Group is een internationaal concern dat tevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) opereert en gevestigd is.  Sommige externe dienstverleners zijn ook buiten de EER gevestigd. Het is daardoor mogelijk dat wij uw gegevens naar landen buiten de EER doorgeven.

Elke keer als we uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen we ervoor dat eenzelfde beschermingsniveau toegepast wordt als binnen de EER door te garanderen dat op zijn minst een van de volgende veiligheidsmaatregelen is geïmplementeerd overeenkomstig toepasselijke privacywetgeving:

 • Wij zullen uw persoonsgegevens alleen naar landen doorgeven die door de Europese Commissie geacht worden om een passend niveau te bieden voor de bescherming van persoonsgegevens, waarvoor een adequaatheidsbesluit is genomen.
 • In het geval we dienstverleners gebruiken die gevestigd zijn in een land waarvoor geen adequaatheidsbesluit geldt, zullen we specifieke modelcontracten voor doorgifte gebruiken die door de Europese Commissie goedgekeurd zijn. Indien nodig, zullen wij bovendien aanvullende contractuele, technische of operationele maatregelen implementeren om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke wijze waarop we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen.

7. Gegevensbeveiliging

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk zoek kunnen raken, op onbevoegde wijze toegankelijk of gebruikt kunnen worden, of gewijzigd of vrijgegeven kunnen worden. We beperken toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, tussenpersonen, opdrachtnemers en andere derden die deze voor in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dienen te verwerken. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen op onze instructies en ze zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures opgezet om op te treden bij (een vermoeden van) verlies of ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerd gebruik van persoonsgegevens (“datalek”) en zullen u en de van toepassing zijnde toezichthouder op de hoogte brengen van een datalek indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

8. Gegevensbewaring

We zullen uw persoonsgegevens alleen zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, met inbegrip van de doeleinden voor het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen nemen we de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van persoonsgegevens in beschouwing, de toepasselijke wettelijke verplichtingen, het mogelijke risico op schade door onbevoegd gebruik of vrijgave van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op andere wijze kunnen realiseren.

U kunt informatie over de bewaartermijn voor uw persoonsgegevens voor de diverse doeleinden opvragen door contact met ons op te nemen.

In sommige gevallen kunt u ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen, voor meer informatie zie hieronder.

In sommige gevallen anonimiseren we uw persoonsgegevens, (zodat deze gegevens niet meer tot u te herleiden zijn). Dit zijn de eerdergenoemde Samengevoegde Gegevens. In dat geval kunnen we de gegevens voor onbepaalde tijd gebruiken zonder u verder in kennis te stellen.

9. Uw wettelijke rechten

Indien u in de Europese Unie gevestigd bent heeft u het recht om:

tot verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt een kopie ontvangen van uw persoonsgegevens die wij verwerken en controleren of we deze gegevens op rechtmatige wijze verwerken.

te verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Hiermee kunt u alle onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bewaren laten corrigeren, hoewel het mogelijk is dat we de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt moeten controleren. Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over u bewaren juist en actueel zijn. Houdt ons op de hoogte van wijzigingen in uw persoonsgegevens tijdens de duur van uw relatie met ons.

te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen of wissen als er voor ons geen goede grond is om de verwerking ervan voort te zetten. Dit recht komt u onder meer toe als u op succesvolle wijze gebruik gemaakt heeft van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder) in het geval we uw informatie onrechtmatig verwerkt hebben of in het geval we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om de nationale wetgeving na te leven. Houd er overigens rekening mee dat wij omwille van specifieke wettelijke redenen niet altijd op uw verzoek in kunnen gaan. Deze redenen zullen, indien van toepassing, aan u kenbaar gemaakt worden ten tijde van uw verzoek.

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien wij die gegevens verwerken op grond van een rechtmatig belang (of dat van een derde) en u hiertegen bezwaar wenst te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U heeft eveneens het recht om bezwaar aan te tekenen indien wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerken. In sommige gevallen kunnen wij laten zien dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden (anders dan in het geval van direct marketing).

te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en/of op te schorten in de volgende situaties: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens controleren, gedurende de periode voor die controle; (b) in het geval ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) in het geval u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs indien wij ze niet langer nodig hebben, aangezien u ze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen; of (d) u heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking van uw gegevens (zoals hierboven omschreven) maar wij moeten verifiëren of wij zwaarwegende redenen hebben om deze toch te gebruiken.

te verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u of een derde partij naar uw keuze, uw persoonsgegevens aanleveren in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let er op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan of in het geval we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

uw toestemming in te trekken, in het geval wij uitgaan van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit kan op elk gewenst moment. Niettemin zal dit geen werking hebben op de rechtmatigheid van verwerking die plaats vond voor de intrekking van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt kunnen wij mogelijkerwijze bepaalde producten en diensten niet (meer) aan u aanbieden. Wij zullen dit onder uw aandacht brengen als dit het geval is op het moment dat u uw toestemming intrekt.

een klacht in te dienen. U heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens, in België: de Gegevensbeschermingsautoriteit). Wij zouden evenwel de kans willen krijgen om zelf aan uw zorgen tegemoet te komen, voordat u hen benadert, dus neem in eerste instantie s.v.p. contact met ons op.

Indien u een of meerdere van de hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Doorgaans geen vergoeding nodig

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen (of om een van uw andere rechten uit te oefenen). Niettemin kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek ongegrond of buitensporig is, bijvoorbeeld repetitief is. In zulke gevallen kunnen wij, in plaats van een vergoeding te vragen, ook weigeren om op uw verzoek in te gaan.

Wat we van nu nodig kunnen hebben

Indien wij een verzoek van u ontvangen, kunnen wij u verzoeken om specifieke informatie om ons te helpen uw identiteit te controleren Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet vrijgegeven wordt aan personen die niet gerechtigd zijn deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

Tijdslimiet om te reageren

Wij trachten om op alle rechtmatige verzoeken binnen één maand te reageren. De behandeling kan langer dan een maand duren indien uw verzoek bijzonder complex is of als u een groot aantal verzoeken ingediend heeft. In zulke gevallen zullen we u daarvan binnen een maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen. Indien wij geen gevolg geven aan uw verzoek, en u bent het hier niet mee eens, kunt u hierover contact met ons opnemen of een klacht bij de bevoegde toezichthouder indienen.